Menu
Home » Geschillen

Geschillenregeling: Wat zegt de tekst van de gedragscode?

Behandeling van nationale geschillen

Inbreuken op de principes voor goede praktijken

Volgende bepalingen gelden bij een geschil over een vermeende inbreuk van de principes voor goede praktijken. Wij maken een onderscheid tussen individuele geschillen en geaggregeerde geschillen.

Individuele geschillen

Aanklagers zijn verondersteld om redelijkerwijs al het nodige te doen om eerst toevlucht te nemen tot de gemakkelijkste, snelste en goedkoopste procedures om hun geschillen op te lossen. De aanklager mag de methode kiezen voor de geschillenbeslechting. De volgende methodes, in opgaande volgorde van complexiteit, traagheid en kost, kunnen overwogen worden:

  • Commerciële onderhandeling
  • Contractuele opties
  • Interne geschillenbeslechting
  • Bemiddeling/arbitrage die de toestemming van beide partijen vereisen
  • “Jurisdictionele” methodes.

Aanbieders en kopers kiezen resoluut voor het overlegmodel als strategie om onenigheden weg te werken in hun onderlinge relatie.

Geaggregeerde geschillen

De leden van de partner-organisaties die de Gedragscode hebben ondertekend kunnen geschillen uit hun dagelijkse praktijk aanhangig maken bij de verantwoordelijke van hun beroepsorganisatie.

De verantwoordelijke van elk van de beroepsorganisaties kan het Comité verzoeken om een geschil over een ernstige inbreuk op de principes die meerdere van hun leden treft te analyseren. Dit soort geschillen noemen wij geaggregeerde geschillen. Het Comité volgt in haar evaluatie het basisprincipe “pas toe of leg uit” (comply or explain).“Pas toe of leg uit” betekent dat zowel aanbieders als kopers in hun “verklaring van faire relaties tussen aanbieders en kopers” afwijkingen kunnen voorzien op de aanbevelingen van deze code mits toelichting van hun beleid ter zake.

Dergelijke klachten kunnen worden ter kennis gebracht per brief, mail of mondeling bij de verantwoordelijke van de beroepsvereniging van de klager.

Behandeling van individuele geschillen door het Comité

Het Comité behandelt individuele klachten inzake inbreuken op procedureverplichtingen. (voorbeelden van dergelijke inbreuken: in het geval van KMO’s en GO’s het ontbreken van een contactpersoon, in het geval van GO’s ontbreken van het aanduiden van een verantwoordelijke voor de ontvangst van de klachten, ontbreken van een procedure voor het behandelen van klachten)

Dergelijke klachten kunnen worden ter kennis gebracht per brief of mail bij de verantwoordelijke van de beroepsvereniging van de klager.

Behandeling van grensoverschrijdende geschillen

Ook deze worden aangepakt. Indien het een geaggregeerd geschil is kaart ik dit aan bij mijn beroepsfederatie die het dossier voorlegt aan het Governancecomité van de Belgische gedragscode. Het Governancecomité zal het op zijn beurt doorgeven aan de Europese governance group die de klacht zal onderzoeken en leidraden en interpretatie verstrekken.