Menu
Home » Over de gedragscode

Over de gedragscode

Uiteenlopende economische belangen van de koper en van de aanbieder zorgen voor een concurrentieel spanningsveld binnen de agrovoedingsketen. Concurrentie mag dan wel een gezonde economische drijfveer zijn, maar extreme prijsfluctuaties verhogen de spanningen tussen de schakels en kunnen de leefbaarheid van een reeks operatoren bedreigen.

Het waarom van de Code

De markt speelt vandaag al een centrale rol in het landbouwbeleid van de Europese Unie. Morgen zal dat niet anders zijn. Het aanbod zal steeds meer gestuurd worden door de vraag. Toenemende prijsschommelingen, gecombineerd met de zwakke onderhandelingspositie van de schakel landbouw, zetten de marges onder druk. In een vrije markteconomie zijn prijsschommelingen meestal nuttige signalen voor afstemming van de productie op de behoeftes van de markt en dus van de consumenten. De prijzen evolueren daarbij in functie van het evenwicht tussen vraag en aanbod.

Het spanningsveld als gevolg van de uiteenlopende economische belangen van de consument en van de operatoren is groot binnen de agro-voedingsketen. Concurrentie is een gezonde economische drijfveer, maar extreme prijsfluctuaties zijn een gesel voor alle operatoren van de keten en kunnen spanningen veroorzaken tussen de schakels en de leefbaarheid van een reeks operatoren bedreigen.

De ondertekenende partijen hechten veel belang aan een sterk partnerschap in de keten, gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (economisch, ecologisch en sociaal). Om deze problemen in de toekomst beter te beheersen, wensen de ondertekenende organisaties de samenwerking in de keten te verbeteren en goede partnerschap relaties te stimuleren tussen alle operatoren met vrijwaring van de contractuele vrijheid.

Deze gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers is een onderdeel van dit Belgische ketenoverleg van de agro-voedingsketen.

De gedragscode werd formeel ondertekend door de partners op 20 mei 2010, aangepast en op nieuw goedgekeurd op 10 juni 2014.

  De tekst van de Gedragscode is beschikbaar als PDF in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Inhoud van de Gedragscode

De code bestaat uit een algemene inleiding, het toepassingsgebied, de principes voor goede praktijken, de geschillen procedure, beheer en opvolging van de code, de taken en bevoegdheden van het ‘Comité’.

Deze code is aanvullend bij de bestaande wetgeving die onverminderd blijft bestaan.

Bewaking van de gedragscode en haar werking

In de code is voorzien dat het ‘Comité’ de procedures bewaakt.

Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die de Gedragscode hebben ondertekend.

De bevoegdheden van het ‘Comité’

  • Het Comité bezorgt een jaarlijks overzicht aan de toegetreden bedrijven over training, rapportering over de opties voor geschillenbeslechting en communicatie. Het Comité brengt, op basis van de resultaten van dit overzicht en de input van de betrokken sectororganisaties, jaarlijks verslag uit op generieke wijze zonder vermelding van individuele namen.
  • Het Comité beslist over eventuele bijsturing van de Gedragscode.
  • Het Comité behandelt geaggregeerde klachten.

Wie kan genieten van het systeem?

KMO’s en GO’s - Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen die zijn toegetreden tot de Gedragscode