Menu
Home » Nieuws » Belgisch ketenoverleg schakelt versnelling hoger

Belgisch ketenoverleg schakelt versnelling hoger

Het Belgisch Ketenoverleg wil zijn effectiviteit en slagkracht versterken met de lancering van www.supplychaininitiative.be, de samenwerkingsovereenkomst met de FOD Economie, de versterking van de geschillenregeling, de aanstelling van een onafhankelijke voorzitter van de governance groep en de eventuele bijkomende rol voor de FOD Economie op basis van een uitbreiding van het economisch recht.

Het Belgisch Ketenoverleg brengt sinds 2009 op vrijwillige basis de verschillende schakels uit de Belgische agrovoedingsketen rond de tafel. De inzet is de duurzame ontwikkeling van de Belgische agrovoedingsketen binnen een evenwichtig en stabiel kader. Dit vertaalde zich in 2010 concreet in een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen. In 2014 werd de Belgische code na enkele aanpassingen uitwisselbaar met het Europese Supply Chain Initiative wat voor onze exportgerichte sector uitermate belangrijk is.

Inbreuken op de gedragscode kunnen aangekaart worden bij de governance groep, in 2010 opgericht in de schoot van het ketenoverleg. In overleg wordt actief gezocht naar een passende oplossing voor alle betrokken partijen. Daarom hanteert het Belgisch ketenoverleg het principe "comply or explain" (pas toe of leg uit), wat ruimte laat om een volledig beeld te krijgen en weloverwogen een oplossing te zoeken.

Met de lancering van www.supplychaininitiative.be willen de partners van het ketenoverleg de bekendheid van het initiatief onder de operatoren in de agrovoedingsketen en in het algemeen versterken, de aansluitingsgraad verhogen en de toegang tot de geschillenprocedure vergemakkelijken.

De gedragscode en geschillenregeling wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. In het licht van het publieke debat over de agrovoedingsketen en met name het functioneren van de geschillenregeling stelt het Belgisch ketenoverleg volgende elementen ter versterking voor:

  • De partners van het ketenoverleg zullen een onafhankelijke voorzitter van de governance groep aanstellen. Zijn rol bestaat erin op te treden als aanspreekpunt en de geschillenregeling te bewaken zonder een rol op te nemen als bemiddelaar of arbiter.
  • Indien een geschil niet opgelost geraakt op basis van “comply or explain” kan op vraag van de governance groep de tussenkomst van een externe mediator gezocht worden.
  • Hoewel de governance groep in principe niet tussenkomt in individuele geschillen staat de groep er voor open om na uitputting van de commerciële escalatie een rol te spelen in individuele geschillen met de inbreng van een breder perspectief én sectorexpertise.
  • De FOD Economie, dienst economische inspectie, kan eventueel een rol spelen als laatste stap in de escalatieprocedure, na bemiddeling en vóór de juridische weg. Dit vraagt verder overleg met de Minister voor Economische Zaken en met de FOD Economie om dit concreet vorm te geven in het economisch recht.

De overheid biedt ondersteuning als onafhankelijk kenniscentrum, inbreng van juridisch expertise en begeleiding van en bemiddeling tussen de partijen. Het Belgisch Ketenoverleg heeft daartoe recent een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de FOD Economie.

“Met de governance groep en de lancering van de website www.supplychaininitiative.be, wil het ketenoverleg zijn rol kracht bijzetten. Het is belangrijk dat alle schakels in de Belgische agrovoedingsketen elkaar kennen, in alle vertrouwen met elkaar kunnen overleggen en liefst zelf  geschillen kunnen bijleggen. Daarbij moeten alle operatoren in de sector op een eenvoudige en éénduidige manier de weg vinden naar informatie over de werking van het Ketenoverleg en over de manier waarop mogelijkse inbreuken kunnen aangekaart worden”, aldus Piet Vanthemsche, voorzitter van het Ketenoverleg. “De steun van de FOD Economie werkt hierbij versterkend, de lancering van de website maakt de werking van het Ketenoverleg toegankelijk voor al wie actief is in de sector maar ook voor alle beleidsmakers, zowel op Europees, Federaal als Vlaams niveau. Ook zij spelen een cruciale rol in een betere marktwerking”, alsnog Vanthemsche.

“Het inkomen van onze land- en tuinbouwers is sterk afhankelijk van marktbewegingen, de prijzen schommelen, de winstmarges staan onder druk en de onderhandelingspositie van de landbouwsector moet sterker”, aldus Kris Peeters, Vice-premier en Minister van Economische zaken van de Federale regering. “Het Ketenoverleg kan de verhoudingen binnen en de samenwerking tussen de schakels van de agro-voedingsketen versterken. Door de samenwerkingsovereenkomst tussen het ketenoverleg en de FOD Economie, zal de slagkracht en de effectiviteit van het ketenoverleg nóg versterkt worden. De FOD Economie zal fungeren als officieel kenniscentrum, juridische steun bieden, en garant staan voor actief toezicht op de toepassing van de regelgeving. Dit is in het belang van consumenten én alle betrokkenen uit de sector”, alsnog Peeters.

“Ik ben erg tevreden dat het ketenoverleg de suggestie volgt om een onafhankelijke voorzitter voor de geschillenregeling aan te stellen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit belangrijk is voor alle schakels in de agrovoedingsketen en dat dit zal leiden tot een verdere versterking van onze export”, aldus Geert Bourgeois, Minister president van de Vlaamse regering.

Op de persconferentie waren de vertegenwoordigers van alle schakels in de Belgische agrovoedingsketen aanwezig. Elk gaf aanvulling bij de uiteenzetting waarmee ze aantoonden dat de betrokkenheid en het engagement van alle partners groot is.

Meer informatie vindt u in de persnota.