Menu
Home » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  1. Waar kan ik de Gedragscode consulteren?
  2. Wie zijn de initiatiefnemers?
  3. In welk kader werd dit initiatief genomen?
  4. Tot welke schakels van de voedingsketen richt de Gedragscode zich?
  5. Welke problemen kunnen worden besproken op het ketenoverleg?
  6. Wat moet ik doen bij grensoverschrijdende geschillen?
  7. Welke ondernemingen hebben de Gedragscode al onderschreven?
  8. Hoe kan mijn onderneming haar steun betuigen aan dit initiatief?
  9. Is er ook een Europese gedragscode?
  10. Welke link bestaat tussen de Belgische Gedragscode en het Europese “Supply Chain Initiative”?

1. Waar kan ik de Gedragscode consulteren?

Je kan de Nederlandstalige, Franstalige of Engelse versie downloaden als PDF. Voor inhoudelijke vragen bij deze tekst, kan je altijd terecht bij de verantwoordelijke van uw Beroepsorganisatie.

  De tekst van de Gedragscode is beschikbaar als PDF in het Nederlands, het Frans en het Engels.

2. Wie zijn de initiatiefnemers?

BEMEFA, AGROFRONT (BOERENBOND, ABS en FWA), FEVIA, UNIZO, UCM, BABM en COMEOS hebben dit initiatief genomen. De agro-voedingsketen is echter een complexe keten, waarbij nog andere operatoren zijn betrokken. De organisaties die de ontbrekende schakels vertegenwoordigen zullen aangemoedigd worden om zich aan te sluiten.

3. In welk kader werd dit initiatief genomen?

Een professionalisering van het overleg binnen de Belgische agro-voedingsketen heeft gestalte gekregen in de nasleep van de melkcrisis van 2009. Het doel is de Belgische agro-voedingsketen duurzaam te wapenen tegen allerhande externe invloeden die zwaar wegen op de goede functionering.

Verschillende werkgroepen die gestuurd worden door het centraal ketenoverleg, evalueren op welke manier de hele keten vooruitgang kan boeken rond thema’s zoals administratieve vereenvoudiging en evenwichtige handelsrelaties. De voorliggende Gedragscode is hier een vrucht van.

4. Tot welke schakels van de voedingsketen richt de Gedragscode zich?

De Gedragscode richt zich tot alle schakels in de keten en alle operatoren. Bovendien moeten de begrippen koper en aanbieder ruim geïnterpreteerd worden. Een veehouder zal bijvoorbeeld in het ene geval de rol van koper vervullen (aankoop van diervoeder), in het andere geval die van aanbieder (verkoop vetgemeste dieren).

5. Welke problemen kunnen worden besproken op het ketenoverleg?

Allerhande problemen van generieke aard die faire handelsrelaties in de weg staan, komen aan bod.

Het is niet de bedoeling problemen tussen twee handelspartners te beslechten tijdens het ketenoverleg. Pas als een specifiek dossier als problematisch wordt aanzien door een belangrijk deel van een sector zal dit aangekaart worden op het ketenoverleg.

Individuele procedurekwesties kunnen wel worden onderzocht door het Comité.

6. Wat moet ik doen bij grensoverschrijdende geschillen?

Tekst geschillenregeling praktisch invoegen (zie hoger)

7. Welke ondernemingen hebben de Gedragscode al onderschreven?

De leden van ABS, Boerenbond, FWA, UNIZO en UCM zijn collectief toegetreden via de ondertekening door de Voorzitter van deze organisaties. Deze organisaties publiceren geen ledenlijsten maar men kan altijd vragen of een welbepaalde onderneming al dan niet lid is van een van deze organisaties.

De lijsten met individuele toegetreden ondernemingen worden regelmatig bijgewerkt

BEMEFA

COMEOS

FEVIA

Voor collectief toegetreden ondernemingen kan men het lidmaatschap bij één van de hierna genoemde beroepsorganisaties nagaan bij volgende contactpersonen:

ABS 

Boerenbond 

FWA 

UCM 

UNIZO 

8. Hoe kan mijn onderneming haar steun betuigen aan dit initiatief?

Het volstaat het toetredingsdocument ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de verantwoordelijke van jouw Beroepsfederatie. Jouw onderneming wordt dan toegevoegd aan de publieke lijst.

9. Is er ook een Europese gedragscode?

Ja. Op Europees niveau werden 7 Europese federaties uit de voedingsketen in november 2011 het eens over een aantal goede-praktijkprincipes, met inbegrip van een lijst met voorbeelden van eerlijke en oneerlijke praktijken in verticale handelsrelaties. In januari 2013 hebben zij een vrijwillig kader goedgekeurd om deze principes te implementeren en te handhaven. Op 1 april 2013 hebben ze een Governance Group geïnstalleerd die het vrijwillige Europese “Supply Chain Initiative” beheert. Op 16 september 2013 hebben ze het “Voluntary Initiative for the Implementation of the Principles of Good Practice in the Food Supply Chain” officieel gelanceerd.

10. Welke link bestaat tussen de Belgische Gedragscode en het Europese “Supply Chain Initiative”?

Het Europese initiatief vertrekt van de principes van subsidiariteit en wederzijdse erkenning. Aangezien geschillen zich vaak op nationaal niveau voordoen, is het aangewezen dat nationale federaties gelijkaardige stakeholderplatformen opzetten om het Europese kader te ondersteunen en om de geschillenopvolging te doen. Het Europese initiatief voorziet ook in een procedure die nationale schema’s kan erkennen als zijnde conform met het Europese kader. Bedrijven die deelnemen aan zo’n erkend nationaal schema zijn geacht in orde te zijn met de verplichtingen van het Europese kader.

Onze Belgische Gedragscode voorziet al in een Comité voor het beheer en de opvolging van de Gedragscode via het ketenoverleg van de agro-voedingsketen. Maar om onze Belgische Gedragscode te kunnen laten erkennen op Europees niveau moesten we deze aanvullen met enkele bijkomende principes en een verduidelijking van de klachtenbehandelingsprocedure. De geamendeerde Belgische gedragscode (klik hier naar de Gedragscode) is intussen formeel voorgelegd aan de Europese Governance group die op 24 april 2014 beslist heeft over de wederzijdse erkenning. Intussen staat deze beslissing online.

Concreet: als je bedrijf al toegetreden is tot de Belgische Gedragscode zal je een bericht krijgen dat je bedrijf verondersteld is ook toegetreden te zijn tot het Europese schema, tenzij je dat formeel weigert. Voor je geschillen met Belgische leveranciers kan je nog steeds via jouw Beroepsfederatie terecht voor een bemiddelde oplossing volgens het principe 'comply or explain' bij het Comité van het ketenoverleg dat de Belgische Gedragscode beheert en opvolgt. Voor een grensoverschijdende klacht kan je ook terecht bij de verantwoordelijke van jouw beroepsorganisatie. Consulteer het deel Geschillenregeling van de website voor een volledige informatie. (klik door naar de Geschillenregeling)