Menu
Home » Toetredingen » Hoe toetreden?

Treed toe tot de Gedragscode

“De Gedragscode is een efficiënte, kost efficiënte en transparante oplossing voor vermoedelijk unfaire handelspraktijken. Het is een vrijwillig systeem dat werd opgezet om de ondernemingen van de voedselketen te ondersteunen.”

Hoe toetreden?

De gedragscode staat open voor alle ondernemingen (ongeachte hun omvang) van de voedselketen, dierenvoederproducenten, landbouwers, groothandelaars, producenten, distributeurs. Niet voor toeleveringsbedrijven noch ondersteunende ondernemingen zoals logistieke bedrijven of verpakkingsproducenten. De registratie moet worden uitgevoerd door een top verantwoordelijke van het bedrijf die bevoegd is om de ganse onderneming rechtsgeldig te verbinden.

Toetreding gebeurt:

  • voor leden van BEMEFA, FEVIA en COMEOS: individueel
  • voor leden van Boerenbond, ABS, FWA, UNIZO en UCM: collectief, via de beroepsorganisatie

Regels van toepassing voor KMO’s leden van FEVIA, COMEOS, BEMEFA

De identificatie van alle leden die de Gedragscode onderschrijven zal door hun beroepsfederatie worden overgemaakt aan het Europese “Supply Chain Initiative”.

Deze leden zullen hierdoor beschouwd worden als toegetreden tot het Europese “Supply Chain Initiative” en zullen de bescherming hiervan genieten.

Het formulier moet worden ondertekend door de persoon die gemachtigd is om de onderneming te vertegenwoordigen.

In het formulier wordt ook de mogelijkheid voorzien om een administratieve interne contactpersoon en/of een contactpersoon voor de geschillen beslechting aan te duiden.

Voor KMO’s kunnen deze drie functies door eenzelfde persoon worden uitgeoefend. Meestal zal de bedrijfsleider  deze drie functies zelf vervullen.

U kan echter ook meerdere personen aanduiden. Voor wat betreft de administratieve interne persoon en de contactpersoon voor de geschillen beslechting kan genoteerd worden dat deze twee functies ook door eenzelfde persoon mogen worden vervuld. Aan u de keuze.

De KMO’s die zich inschrijven in de Gedragscode en het Europese “Supply Chain Initiative” zullen jaarlijks worden uitgenodigd om een survey (5‘) in te vullen.

Regels van toepassing voor Grote Ondernemingen (GO's)

Wij zijn ervan overtuigd dat alle Grote ondernemingen zullen willen genieten van het Europese “Supply Chain Initiative” en ook van de Belgische gedragscode.

Wij vragen dan ook aan de GO’s om zich in te schrijven in het Europese “Supply Chain Initiative” via de website www.supplychaininitiative.eu.

Door u in te schrijven in het Europese “Supply Chain Initiative” zullen de verantwoordelijken van de Belgische organisaties automatisch worden verwittigd van uw inschrijving. De Belgische Beroepsorganisaties zullen u opnemen in de lijsten van de Belgische Gedragscode. U kan dan ook beroep doen op het volledige systeem zoals hoger beschreven.

Een onderneming die toetreedt, zal een aantal engagementen opnemen. Deze zijn:

  • Dat opleiding wordt georganiseerd om zeker te stellen dat de onderneming in overeenstemming is met de aanbevelingen van de Belgische Gedragscode/Europese “Supply Chain Initiative”. Belangrijkste betrokken personeelsleden zullen reeds training hebben gehad, niet alle relevante medewerkers moeten reeds getraind zijn op het ogenblik van de registratie.
  • Dat ze bereid is om de verschillende opties voor de geschillenprocedure toe te passen die voorzien zijn in de Gedragscode/Europese “Supply Chain Initiative”.
  • Dat ze aanvaardt dat dreigementen een overtreding inhouden van de Gedragscode/ Europese “Supply Chain Initiative”.
  • De onderneming maakt kenbaar aan haar handelsrelaties dat ze is toegetreden tot de Gedragscode/Europese “Supply Chain Initiative” (of in de contracten, briefpapier templates, websites, formele brief, naar keuze…)
  • Dat ze een of meerdere personen heeft aangeduid bevoegd voor de geschillenbeslechting  en als administratief contactpersoon. Deze kunnen eenzelfde persoon of verschillende personen zijn.
  • Meewerken aan de jaarlijkse survey over de toepassing van de gedragscode/ Europese “Supply Chain Initiative” (5’ survey).
Administratieve contactpersoon: Elke toetredende onderneming zal een contact persoon aanduiden voor alle follow up acties zoals de monitoring.

Contactpersoon voor geschillenbeslechting: Elke toetredende onderneming zal een contact persoon aanduiden voor het behandelen van klachten. Deze persoon moet onafhankelijk zijn van de commerciële onderhandelingen en is verantwoordelijk voor alle vragen betreffende het oplossen van geschillen.

Uittreden

Uittreden kan door mededeling per brief of mail aan de verantwoordelijke van uw beroepsvereniging.